چی می خوای بگو بذارم جک ها و پیامک ها و کلیه مطالب خود را در نظرات بنویسید تا با نام خودتان در وبلاگ به نمایش در آید. http://fsd.mihanblog.com 2020-09-27T14:17:06+01:00 text/html 2012-01-22T06:25:29+01:00 fsd.mihanblog.com FSD ما - اونا - اینا http://fsd.mihanblog.com/post/6006 <font size="2"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">ما از آژیر قرمز می ترسیدیم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">ما به شیشه خانه هایمان نوار چسب می زدیم از ترس شکستن دیوار صوتی</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">ما توی زیر زمین می خوابیدیم از ترس موشک های صدام</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">ما چیپس نداشتیم که بخوریم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">حتی آتاری نداشتیم که بازی کنیم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">ما ویدیو نداشتیم<br>ما ماهواره نداشتیم<br>ما را رستوران نمی بردند که بدانیم جوجه کباب چه شکلی است<br>ما خیلی قانع بودیم به خدا<br>?<br>صحنه دارترین تصاویر عمرمان عکس خانم های مینی ژوپ پوشیده بود توی مجله های قدیمی یا زنانی که موهایشان باز بود توی کتاب های آموزش A.B.C.D<br>زنهای فیلمهای تلوزیون ما توی خواب هم روسری سرشان می کردند<br>حتی توی کتابهای علوممان هم با حجاب بودند<br>ما فکر می کردیم بابا مامان هایمان ما را با دعا کردن به دنیا آورده اند<br>عاشق که می شدیم رویا می بافتیم<br>موبایل نداشتیم که اس ام اس بدهیم<br>جرات نداشتیم شماره بدهیم مبادا گوشی را بابا هایمان بردارند<br>ما خودمان خودمان را شناختیم<br>بدنمان را<br>جنسیتمان را یواشکی و در گوشی آموختیم<br>هیچکس یادمان نداد<br><br>و حالا گیر افتاده ایم بین دو نسل<br>نسلی که عشق و حال هایشان را توی شهر نو ها و کاباره های لاله زار کرده بودند<br>و نسلی که دارد با فارسی وان و من و تو و ایکس باکس و فیس بوک بزرگ می شوند<br>و هیچکدامشان مارا نمی شناسند و نمی فهمند و تازه این نسل خود را نسل سوخته میداند.<br>چه<br>دیگر فرقی هم نمیکند.<br>همه در یک دیگ داریم با هم میجوشیم.</span></font> text/html 2012-01-22T06:23:14+01:00 fsd.mihanblog.com FSD سه چیز غیر ممکن در دنیا: http://fsd.mihanblog.com/post/6005 <font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">سه چیز غیر ممکن در دنیا:</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">- شما نمی توانید تعداد موهای خود را بشمارید....</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">- شما نمی توانید چشمان خود را با صابون بشویید....</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">- شما نمی توانید در حالیکه زبانتان بیرون است نفس بکشید..!!!</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">... لطفا اون زبون مبارک رو بدید تو، الان دور از جوون با اینکارتون شبیه یک سبک&nbsp;</span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">عقل شدید!!</span></font> </div> text/html 2012-01-22T06:21:38+01:00 fsd.mihanblog.com FSD پسر معمولی / جنتلمن http://fsd.mihanblog.com/post/6004 <span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><font size="2">یک پسر معمولی سعی میکنه حسادت دوست دختر شو نسبت به دخترهای دیگه تحریک کنه !!! اما یک جنتلمن واقعی سعی میکنه حسادت دخترهای دیگه رو نسبت به دوست دخترش تحریک کنه......!!</font></span> text/html 2012-01-22T06:19:54+01:00 fsd.mihanblog.com FSD فناوری نانو http://fsd.mihanblog.com/post/6003 <font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">غضنفر اینا از قرنها پیش با فناوری نانو آشنا بودند !</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">نانو خیار ، نانو گوجه ، نانو رب ، نانو هندوانه</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">نانو خربزه ، نانو ماست ، نانو آبدوغ ، نانو بادمجان !</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><br></span></font></div><div><font size="3"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">و همچنان پیشرفت ادامه دارد !</span></font> </div> text/html 2012-01-22T06:18:38+01:00 fsd.mihanblog.com FSD فرهنگ لغت ایرانی http://fsd.mihanblog.com/post/6002 <span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">فرهنگ لغت ایرانی:</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">گه نخور:اجازه بده اول من حرف بزنم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">گه بخور:اول شما صحبت کنید</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">گه خوردی:با نظر شما مخالفم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">گه:با شما هستم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">هیچ گهی نیستی:هنوز به تجربه نیاز داری<br>هر گهی میخوای بخور:هر طور مایلی تصمیم بگیر<br>نمیتونی گه بخوری:کاری بلد نیستی</span> text/html 2012-01-22T06:17:56+01:00 fsd.mihanblog.com FSD قبض آب http://fsd.mihanblog.com/post/6001 <span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">قبض آب غضنفر زیاد میاد</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">به بچه هاش میگه ، فردا که رفتم پرینت آب رو گرفتم</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; "><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 14px; text-align: right; ">معلوم میشه کی هی میره دستشویی !!</span> text/html 2012-01-22T05:58:02+01:00 fsd.mihanblog.com FSD ارسال پیامك های خنده دار و جك http://fsd.mihanblog.com/post/6000 <div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="4">سیستم ارسال پیامك وبلاگ راه اندازی شد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#ff0000" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="3">عزیزان در پی اختلالات بوجود اومده در سیستم ارسال پیامك های خنده دار و جك كه قرار بود چندی پیش راه اندازی شود اینبار سیستم راه اندازی و چك گردید اما متاسفانه بانك اطلاعات شما همراهان گرامی از حافظه سیستم پاك شده و از شما دوستان تقاضا می شود مجدد مشخصات خود را برای ما ارسال نمایید لطفا به دوستان دیگر خود نیز كه برای سیستم ارسال جك (جوك) تمایل دارند اطلاع رسانی نمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#3333ff"><b>شایان ذكر است تمامی هزینه ها بر عهده ما بوده و شما بابت عضویت در این سیستم هیچ مبلغی نمی پردازید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دوستان عزیز لطف كنید مشخصات خود را وارد نمایید با فرمت ذیل در قسمت نظرات و به<font color="#ff0000"><b> صورت خصوصی</b></font> ارسال نمایید :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1- شماره تلفن همراه به صورت زیر :</font></div><div><span style="font-size: medium; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;- &nbsp; &nbsp; 09</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2- شهر محل اقامت :</font></div><div><span style="font-size: medium; ">استان / شهر</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">3- آدرس ایمیل</font></div><div><font size="3">(عزیزان ایمیل به طور معمول با www شروع نمی شود.)</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">4- عزیزان تهرانی منطقه محل سكونت :</font></div><div><span style="font-size: medium; ">( 1 ، 2 ، 3 ، ... ، 20 ، 21 ، 22 )</span></div><div><span style="font-size: medium; "><br></span></div><div><span style="font-size: medium; "><br></span></div><div><font color="#009900" size="2"><b>مجددا عرض می كنم این سیستم هیچگونه وجهی برای اشتراك از شما اخذ نمی نماید و هیچ هزینه ای برای شما ندارد.</b></font></div> text/html 2011-12-30T15:09:24+01:00 fsd.mihanblog.com FSD مرد واقعی و مسلمان واقعی http://fsd.mihanblog.com/post/5999 <div dir="rtl" style="font-family: times, serif; font-size: 32px; text-align: right; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">میگویند</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;وقتی رضا شاه تصمیم گرفت</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">بانک ملّی را تأسیس کند برای بازاری ها پیغام فرستاد که</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">از بانک ملّی اوراق قرضه بخرند. هیچکدام از</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">تجّار بازار حاضر به این کار نشد. وقتی خبر</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">به خانم فخرالدّوله،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">مالک بسیار ثروتمند، خواهر مظفّرالدین شاه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">و مادر مرحوم دکتر امینی رسید، به رضاشاه پیغام فرستاد که</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">مگر من مرده ام که می خواهی از بازار</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">پول قرض کنی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">؟</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">من حاضرم</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;در بانک ملّی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">سرمایه گذاری کنم. و به این ترتیب</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">بانک ملّی با پول خانم فخرالدّوله تأسیس شد.</span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; "></span></div><div dir="rtl" style="font-family: times, serif; font-size: 32px; text-align: right; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="font-family: times, serif; font-size: 32px; text-align: right; margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; direction: rtl; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">یکی از قوانینی که در زمان رضا شاه تصویب شد قانون روزهای تعطیلی مغازه ها و ادارات بود. به این ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجّهی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">نمی توانست مغازه اش را ببندد. روزی رضاشاه با اتوموبیلش از خیابانی می گذشت که متوجّه شد مغازه ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب آن مغازه را پیدا کنند و نزد او بیاورند. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">یک عرق فروش ارمنی است. آن مرد را نزد رضاشاه آوردند. شاه پرسید:</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">پدر سوخته چرا</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; "><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">مغازه ات را بسته ای؟ مرد ارمنی جواب داد قربانت گردم امروز روز قتل مسلم بن عقیل</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial; font-size: 16pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">است و من فکر کردم صلاح نیست در این روز عرق بفروشم. شاه دستور تحقیق داد و دیدند که حقّ با عرق فروش ارمنی است. آنوقت رضا شاه عرق فروش را مرخص کرد و رو به همراهانش کرد و گفت:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; "></span></div><div style="font-family: times, serif; font-size: 32px; text-align: right; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; ">"در این مملکت یک مرد واقعی داریم آنهم خانم فخر الدوله است و یک مسلمان واقعی داریم آنهم قاراپط ارمنی است.</span></div> text/html 2011-12-30T15:06:26+01:00 fsd.mihanblog.com FSD بهره وری http://fsd.mihanblog.com/post/5998 <div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; "><span style="line-height: 21px; "><b><font color="#007f40">داستان جالب بهره وری&nbsp;</font></b></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; "><span style="line-height: 21px; "><font color="#ff0000">مورچه هر روز صبح زود سر کار می رفت و بلافاصله کارش را شروع می کرد با خوشحالی به میزان زیادی تولید می کرد&nbsp;</font></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; "><span style="line-height: 21px; "><font color="#ff0000">رئیسش که یک شیر بود، ازاینکه می دید مورچه می تواند بدون سرپرستی بدین گونه کار کند، بسیار متعجب بود.</font></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">بنابر این بدین منظور سوسکی را که تجربه بسیار بالایی در سرپرستی داشت و به نوشتن گزارشات عالی شهره بود، استخدام کرد.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;اولین تصمیم سوسک راه اندازی دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج بود.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;او همچنین برای نوشتن و تایپ گزارشاتش به کمک یک منشی نیاز داشت.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;عنکبوتی هم مدیریت بایگانی و تماسهای تلفنی را بر عهده گرفت.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;شیر از گزارشات سوسک لذت می برد و از او خواست که نمودارهایی که نرخ تولید&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">را توصیف می کند تهیه نموده که با آن بشود روندها را تجزیه تحلیل کند.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;او می توانست از این نمودارها در گزارشاتی که به هیات مدیره می داد استفاده کند.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;بنابراین سوسک مجبور شد که کامپیوتر جدیدی به همراه یک دستگاه پرینت لیزری بخرد.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;او از یک مگس برای مدیریت واحد تکنولوژی اطلاعات استفاده کرد&nbsp;</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;مورچه که زمانی بسیار بهره ور و راحت بود،&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;از این کاغذ بازی و جلساتی که بیشترین وقتش را هدر می داد متنفر بود.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;شیر به این نتیجه رسید که زمان آن فرا رسیده که شخصی را به عنوان مسئول واحدی&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">که مورچه در آن کار می کرد معرفی کند&nbsp;</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;این سمت به جیر جیرک داده شد .&nbsp;</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;اولین تصمیم او هم خرید یک فرش و نیز یک صندلی ارگونومیک برای دفترش بود.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;این مسئول جدید یعنی جیر جیرک هم به یک عدد کامپیوتر و یک دستیار شخصی&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">که از واحد قبلی اش آورده بود، به منظور کمک به برنامه بهینه سازی استراتژیک&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">کنترل کارها و بودجه نیاز پیدا کرد.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;اکنون واحدی که مورچه در آن کار می کرد به مکان غمگینی تبدیل شده بود که دیگر هیچ کسی در آن جا نمی خندید و همه ناراحت بودند.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;در این زمان بود که جیر جیرک، رئیس یعنی شیر را متقاعد کرد که نیاز مبرم به شروع یک مطالعه سنجش شرایط محیطی وجود دارد.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;با مرور هزینه هایی که برای اداره واحد مورچه می شد،&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">شیر فهمید که بهره وری بسیار کمتر از گذشته شده است.</span><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;بنابر این او جغد که مشاوری شناخته شده و معتبر بود را برای ممیزی و پیشنهاد راه حل اصلاحی استخدام نمود.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;جغد سه ماه را در آن واحد گذراند و با یک گزارش حجیم چند جلدی باز آمد،&nbsp;</span><span style="line-height: 21px; ">نتیجه نهایی این بود: تعداد کارکنان زیاد است.</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; "><br></span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;حدس می زنید اولین کسی که شیر اخراج کرد چه کسی بود؟&nbsp;</span></div><div align="right" style="font-family: tahoma, 'new york', times, serif; font-size: large; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 191); "><span style="line-height: 21px; ">&nbsp;مورچه؛ چون او عدم انگیزه اش را نشان داده و نگرش منفی داشت.</span></div> text/html 2011-11-20T20:09:11+01:00 fsd.mihanblog.com FSD صیغه 99ساله http://fsd.mihanblog.com/post/5997 <font size="3">مسعود به جایگاه آمده و گفت: من و سهیلا با هم صیغه 99 ساله خوانده بودیم. من تاجر بودم وضع مالی خوبی داشتم. پس از آشنایی با سهیلا وی از من خواست اگر مایل به ادامه رابطه هستم با هم صیغه بخوانیم تا رابطه مان مشكل شرعی نداشته باشد و به گناه نیفتیم. چون خانواده پدری‌ام در خارج بودند و من خویشاوند نزدیكی در ایران نداشتم رابطه نزدیكی با خانواده سهیلا پیدا كردم. سهیلا</font>.... text/html 2011-11-15T02:20:20+01:00 fsd.mihanblog.com FSD فیلتر تصویه آب انواع یخچال های ساید بای ساید و دستگاه های تصویه آب به همراه نصب رایگان http://fsd.mihanblog.com/post/5944 <div style="text-align: center; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="4" color="#ff0000"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><b>فروش و نصب</b></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3" color="#3333ff"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">فیلتر تصویه آب انواع یخچال های ساید بای ساید و دستگاه های تصویه آب</span></font></div><div style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">1 - فیلتر سدیمنت 5 میکرون&nbsp;</span></font><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">توضیح : قابلت حذف کلیه رسوبات آب ، شن و ماسه ، گل و لای ، زنگ زدگی لوله ها و لجن&nbsp;</span></font><br><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">2 - فیلتر کپسولی گرانول کربن :</span></font><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">توضیح : قابلیت حذف کلر آزاد ، سموم کشاورزی ، تری هالومتان ها ، طعم ، رنگ و بوی نامطبوع آب&nbsp;</span></font><br><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">3 - فیلتر کپسولی پاست کربن :</span></font><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">توضیح : قابلت حذف بوی بد آب ، رسوبات ، کلر ، شن و ماسه ، زنگ زدگی لوله&nbsp;</span></font><br><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">4 - فیلتر مینرال یا معدنی کننده :</span></font><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">توضیح : قابلیت اضافه کردن مواد معدنی مورد نیاز که در آب های لوله کشی یافت نمیشود از قبیل کلسیم ، منیزیم و..</span></font><br><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">5 - فیلتر اینفرارد یا مادون قرمز :</span></font><br><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">توضیح : حذف کردن چربی ها از خون و تنظیم نوسان PH بدن و جلوگیری از ایجاد رسوبات آب در کلیه و سیستم گوارشی</span></font><br> <div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; "><b><font class="Apple-style-span" size="4">نصب رایگان</font></b><font class="Apple-style-span" size="3"> برای ساکنان&nbsp;</font></span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, 'sans-serif normal'; line-height: 18px; font-size: medium; ">تهرانی در نواحی</span></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">غرب ، شمال غرب و شمال&nbsp;</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">فیلترهای کره ای و چینی موجود می باشد.</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">با یک تماس ما در خدمت شما هستیم.</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">تلفن واحد فروش و ثبت سفارش 24 0 48 95 0939</span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;"><br></span></font></div><div><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, 'sans-serif normal'" size="3"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px;">از ساعت 9 الی 18</span></font></div> text/html 2011-11-14T19:44:57+01:00 fsd.mihanblog.com FSD نیما نیک - قر و فر تعطیله http://fsd.mihanblog.com/post/5994 <strong style="font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248); "><font class="Apple-style-span" color="#2d3536">آهنگ جدید</font></strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); ">&nbsp;و فوق العاده زیبای</span><span style="font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248); color: rgb(255, 0, 0); "><span style="font-weight: bold; ">&nbsp;نیما نیک</span></span><span style="font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248); color: rgb(255, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248); ">به نام&nbsp;</span><strong style="font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">قر و فر تعطیله</span></strong> text/html 2011-11-14T18:38:58+01:00 fsd.mihanblog.com FSD شاهین نجفی - بگا مگا http://fsd.mihanblog.com/post/5993 <div style="text-align: right;"><strong style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; text-align: center; "><a href="http://fazmide23.com/" style="color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; ">&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0); "><strong>شاهین نجفی</strong></span><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0); "><strong>&nbsp;</strong></span><span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; text-align: center; ">به نام&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(248, 248, 248); font-size: 12px; text-align: center; color: rgb(255, 0, 0); "><strong>بگا مگا</strong></span></div> text/html 2011-11-14T18:02:20+01:00 fsd.mihanblog.com FSD اس ام اس عید غدیر http://fsd.mihanblog.com/post/5996 <font class="Apple-style-span" size="3">خواهشمند در اس ام اس های تبریك عبارت</font><div><font class="Apple-style-span" size="3">(( عید غدیر مبارك ))</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">را به صورت كامل ذكر نمایید،&nbsp;زیرا هموطنان لر اقدام به چیدن سفره هفت سین می نمایند.</font></div> text/html 2011-11-14T17:58:18+01:00 fsd.mihanblog.com FSD فرزاد فرزین - زن http://fsd.mihanblog.com/post/5995 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, tahoma; "><font class="Apple-style-span" size="3">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای فرزاد فرزین به نام زن</font></span></div> text/html 2011-11-14T17:37:34+01:00 fsd.mihanblog.com FSD شهرام صولتی - خودم میام http://fsd.mihanblog.com/post/5992 <p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center; "><strong><a href="http://fazmide23.com/" style="color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای<span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>&nbsp;شهرام صولتی</strong></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong>خودم میام</strong></span></p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); text-align: center; "><font color="#000000">ترانه : امین بامشاد | موزیک : عارف شکوری</font></p> text/html 2011-11-11T10:55:07+01:00 fsd.mihanblog.com FSD دعوت به كار جهت تولید انبوه قطعه ( لحیم كار نیمه ماهر ) http://fsd.mihanblog.com/post/5991 <font class="Apple-style-span" size="3">از دوستانی كه لحیم كاری بلد هستند جهت انجام كار در منزل به صورت تولید انبوه دعوت به عمل می آید.</font><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">جهت كسب اطلاعات بیشتر با ما به صورت خصوصی مكاتبه نمایید و جهت دریافت پاسخ آدرس ایمیل خود را برای ما قرار دهید.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">با توجه به محدود بودن نفرات مورد نیاز لطفا سریعتر اقدام نمایید و در صورتی كه شخصی از نزدیكان شما توانایی این كار را دارا می باشد به ایشان اطلاع رسانی نمایید تا با ما مكاتبه نماید.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">تنها راه مكاتبه با ما جهت این آگهی ارسال پاسخ به صورت خصوصی در این پست می باشد.</font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></div><div><font class="Apple-style-span" size="3">مجددا اعلام می نمایم تعداد نفرات مورد نیاز محدود می باشد.</font></div> text/html 2011-10-30T19:33:52+01:00 fsd.mihanblog.com FSD یاس - از چی بگم http://fsd.mihanblog.com/post/5990 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://fazmide23.com/" style="font-family: tahoma; color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">یاس</strong></span>&nbsp;به نام<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">&nbsp;از چی بگم</strong></span></p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">آهنگ : سعید انصار | میکس و مستر : آرش پاکزاد</p></span> text/html 2011-10-30T19:31:21+01:00 fsd.mihanblog.com FSD آهنگ جدید و فوق العاده زیبای امیر تتلو - پیشش نمیشینم http://fsd.mihanblog.com/post/5989 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://fazmide23.com/" style="font-family: tahoma; color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">امیر تتلو</strong></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">پیشش نمیشینم</strong></span></span></div> text/html 2011-10-30T19:29:11+01:00 fsd.mihanblog.com FSD آهنگ جدید و فوق العاده زیبای محسن نامجو و محمود شریکر - شهر خاموش http://fsd.mihanblog.com/post/5988 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://fazmide23.com/" style="font-family: tahoma; color: rgb(158, 128, 92); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">&nbsp;محسن نامجو</strong></span>&nbsp;و<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">&nbsp;محمود شریکر</strong></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">شهر خاموش</strong></span></span></div> text/html 2011-10-30T19:27:54+01:00 fsd.mihanblog.com FSD حمید عسكری به همراهی امیر ایران نژاد - دل آشوب http://fsd.mihanblog.com/post/5987 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://fazmide23.com/" style="font-family: tahoma; color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">حمید عسكری</strong></span>&nbsp;به همراهی&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">امیر ایران نژاد</strong></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">دل آشوب</strong></span></p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">ترانه سرا : ترانه مكرم | آهنگ و تنظیم :&nbsp;علیرضا افكاری</p></span> text/html 2011-10-30T19:23:58+01:00 fsd.mihanblog.com FSD نیما علامه با همراهی تمین ( 25 باند ) http://fsd.mihanblog.com/post/5986 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: tahoma; ">دانلود از لینک مستقیم</strong><br style="font-family: tahoma; "><br style="font-family: tahoma; ">Rigth Click - Save Target AS<br style="font-family: tahoma; "><br style="font-family: tahoma; "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://dl.fazmide23.com/Music/Persian%20Rap%20Music/25%20Band/Nima%20Allame%20Ft.%20Tamin%20(25%20Band)%20-%20Rooze%20Jodaei%20%5BFazMide%5D.mp3" style="font-family: tahoma; color: rgb(45, 53, 54); text-decoration: none; ">Nima Allame Ft. Tamin (25 Band) - Rooze Jodaei</a></strong></p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">---------------------------------------------------------</p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong style="font-family: tahoma; ">دانلود از لینک غیر مـستقیم</strong><br style="font-family: tahoma; "><br style="font-family: tahoma; ">Left Click - Mirror Link</p></span> text/html 2011-10-29T18:48:19+01:00 fsd.mihanblog.com FSD خیانت http://fsd.mihanblog.com/post/5985 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 16px; "><div dir="RTL" id="yui_3_2_0_1_1319911526160676"><span lang="FA" id="yui_3_2_0_1_1319911526160673" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">سه تا رفیق با هم میرن بهشت</span><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; "></span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">نماینده خدا میاد پیششون و میگه هر کدوم از شماها توی دنیا کمتر به زنتون خیانت کرده باشید اینجا ماشین بهتری سوار میشید</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">نفر اول یه ده باری خیانت کرده بوده و بهش بنز میدن</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">دومی سه بار خیانت کرده بوده بهش فراری میدن</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">سومی که خیانت نکرده بوده بهش بوگاتی میدن</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">... روز بعد این سه نفر باهم نشسته بودن اونی که بنز سوار بود خیلی ناراحت بود</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">دو تای دیگه بهش میگن چی شده حالا مگه ، بنز هم که بد نیست</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">اونم میگه نه موضوع این نیست</span></div><div dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Nazanin; ">دیروز زنم رو اتفاقی دیدیم با یک دوچرخه از جلوم رد شد</span></div></span> text/html 2011-10-29T18:40:25+01:00 fsd.mihanblog.com FSD ماه تولد شما + ماه تولد معشوقه شما = سرنوشت رابطه http://fsd.mihanblog.com/post/5984 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black">ماه تولد شما + ماه تولد معشوقه شما = سرنوشت رابطه</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:#00B050">مرد + زن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+ فروردین = پیوندی آتشین</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+اردیبهشت = پیوندی کاملا عشقی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+خرداد = خوش دل و امیدوار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+تیر = اختلاف فراوان</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+مرداد = شدید</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+شهریور = سرد و گرم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+مهر = کمی غیر ممکن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+آبان = خیلی با حرارت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+آذر = پر از ماجرا جویی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+دی = هیجانات فراوان</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+بهمن = شگفت انگیز</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black">فروردین+اسفند = توام با مشکلات<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرد اردیبهشت و زن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+فروردین = پر شور و هیجان</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+ اردیبهشت = خیلی مناسب</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+خرداد = پیوندی نا موفق</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+تیر = اتحادی عمیق</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+مرداد = کاملا دوست داشتنی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+شهریور = تشریک مساعی زیاد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+مهر = جسمانی و شهوانی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+آبان = آرام و آهن ربایی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+آذر =بسیار ناهموار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+دی = کمی هولناک</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+بهمن = خیلی قوی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">اردیبهشت+اسفند = توام با جذابیت</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 1.15pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرد خرداد و زن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+فروردین = دارای آینده ی روشن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+اردیبهشت = پیوندی دشوار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+ خرداد = پیوندی نا پایدار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+تیر = افقی روشن</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+مرداد = عافیت طلب و عیاش</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+شهریور = عاشقانه</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+مهر = کاملا با شکوه</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+آبان = بن بست عشقی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+آذر = سراسر شادمانی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+دی = چشم در چشم نیافتد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+بهمن = دوستان خوب برای هم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">خرداد+اسفند = مرهم یکدیگر</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرد تیر و زن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+فروردین = پیوندی سست</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+اردیبهشت = محیطی راحت و مرفه</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+خرداد = پیوندی نا هماهنگ</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+تیر = رابطه ی رویایی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+مرداد = هیجانی و پر زحمت</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+شهریور = محرک یکدیگر</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+مهر = زندگی پر از تلاطم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+آبان = جرقه و پرواز</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+آذر = سراسر مشکل</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+دی = زوجی دلسوز</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+بهمن = سراسر اضطراب</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">تیر+اسفند = تقویت کننده ی هم</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرد مرداد و زن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+فروردین = خاطرات به یاد ماندنی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+اردیبهشت = احساسات پاک</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+خرداد = زندگی پر از نشاط</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+تیر = پیوندی عاشقانه</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+مرداد = جنگ اراده ها</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+شهریور = ازدواجشان دشوار است</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+مهر = شادی بزرگ</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+آبان = برخورد دو قطب</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+آذز = بسیار نیروبخش</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+دی = کوتاه اما شیرین</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+بهمن = می تواند مشکل باشد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرداد+اسفند = زندگی توام با جرقه</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 19px; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">مرد شهریور و زن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC"><span dir="LTR"></span>…<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+فروردین = دور از یکدیگر</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+اردیبهشت = استوار و لذت بخش</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+خرداد = کاملا غیر معمول</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+تیر = اختلاف زیاد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+مرداد = عقاید نا همامنگ</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+شهریور = سازگار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+مهر = زندگی با سختی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+آبان = هیجانات واقعی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+آذر = نیازهای مخالف</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+دی = موافق و سازگار</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+بهمن = تیره و گلالود</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black; background:#FCFCFC"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;color:black;background:#FCFCFC">شهریور+اسفند = بهشتی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:black"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Arial, sans-serif" size="2"><br></font></p></b></p><p></p> text/html 2011-10-20T09:23:56+01:00 fsd.mihanblog.com FSD هلن به نام فقط تو نیستی http://fsd.mihanblog.com/post/5983 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; background-color: rgb(248, 248, 248); "><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; "><strong style="font-family: tahoma; "><a href="http://fazmide23.com/" style="font-family: tahoma; color: rgb(158, 128, 92); text-decoration: none; ">آهنگ جدید</a></strong>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">هلن</strong></span>&nbsp;به نام&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">فقط تو نیستی</strong></span></p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">پخش اختصاصی از&nbsp;<span style="font-family: tahoma; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="font-family: tahoma; ">فازمیده</strong></span></p><p style="font-family: tahoma; margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 15px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-align: center; ">ترانه : بابک صحرایی | آهنگ : یاسر محمودی</p></span> text/html 2011-09-28T05:30:43+01:00 fsd.mihanblog.com FSD برنامه امروز قهرمانی باشگاه های آسیا http://fsd.mihanblog.com/post/5982 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; "><ul class="alt" style="text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><font class="Apple-style-span" size="3" color="#ff0000">چهارشنبه 90/5/6</font></ul><ul class="alt" style="text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><font class="Apple-style-span" size="3"><br></font></ul><ul class="alt" style="text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><font class="Apple-style-span" size="3">ذوب آهن - سامسونگ 16:20</font></ul><ul class="alt" style="text-align: center;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><font class="Apple-style-span" size="3">سپاهان - السد 18:50</font></ul><ul class="alt" style="text-align: left;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><br></ul><ul class="alt" style="text-align: left;margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; "><br></ul></span> text/html 2011-09-28T05:27:35+01:00 fsd.mihanblog.com FSD امیدوار رضایی ماندنیست http://fsd.mihanblog.com/post/5981 <span class="Apple-style-span" style="font-size: small; ">حمد رسولی نژاد، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در خصوص نشست شب سه شنبه اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت که این جلسه موصوباتی به شرح زیر داشت:<br><br>- همه اعضای هیئت مدیره ضمن تاکید بر حمایت از فتح الله زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال، وی را به عنوان سخنگوی این باشگاه معرفی کردند،.ضمن اینکه قرار شد فتح اله زاده چارت سازمانی باشگاه را تهیه کرده و در چلسه هفته آینده هیئت مدیره ارائه دهد.<br><br>-&nbsp; در این نشست جواد زرینچه با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته اقتصادی باشگاه انتخاب شد ، ضمن اینکه غلامحسین فرزامی نیز بر امور و روابط بین الملل باشگاه استقلال نظارت خواهد کرد.<br><br>-&nbsp; تعیین شد که اعضای هیئت مدیره به زودی جلسه ای با دکتر حسینی، رئیس مجمع باشگاه استقلال داشته باشند.<br><br>-&nbsp; مصوب شد زرینچه و فرزامی بازدیدی از کمپ مرغوبکار داشته و گزارشی را در این خصوص به اعضای هیئت مدیره ارائه دهند، ضمن اینکه جواد زرینچه نیز باید گزارشی از تیمهای پایه استقلال تهیه کرده و در نشست هفته آینده اعضای هیئت مدیره ارائه دهد.<br><br>- در این نشست قرارشد که جلسات اعضای هیئت مدیره بصورت هفتگی و مستمر برگزار شود.<br><br>-&nbsp; در این جلسه فتح اله زاده گزارش مفصلی را از تراز و مشکلات مالی باشگاه به اعضای هیئت مدیره ارائه کرد و تعیین شد که این اعضا برای حل مشکلات مالی راهکارهایی را در نظر گیرند.<br><br>- احمد رسولی نژاد ضمن بیان مطالب فوق همچنین تاکید کرد: در نشست شب سه شنبه، اعضای هیئت مدیره تعامل و همدلی خوبی با یکدیگر داشتد و همه اعضای هیئت مدیره در خصوص واگذاری مسئولیت های نظارتی و اجرایی بیشتر به دو عضو پیشکسوث این هیئت مدیره یعنی زرینچه و فرزامی به توافق رسیدند.</span> text/html 2011-09-28T03:30:25+01:00 fsd.mihanblog.com FSD یک مسابقه نیمه نهایی مشخص شد و یکی دیگر امروز http://fsd.mihanblog.com/post/5980 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: small; ">&nbsp;دو تیم الاتحاد عربستان و چونبوک موتورز کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. امروز الاتحاد یک بر صفر به اف سی سئول باخت و چونبوک با 6گل سرزو اوزاکا را شکست داد. الاتحاد با نتیجه یک بر صفر و بر روی تک گل مائوریسیو مولینا شکست خورد اما پیروزی سه بر یک این تیم در دیدار رفت کافی بود تا جواز صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی امضا شود.&nbsp;<br>&nbsp;چونبوک هم با نتیجه پرگل ۶ بر یک به برتری رسید و مقتدرانه حضور خود را در مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها مسجل کند.&nbsp;<br>&nbsp;صدرنشین لیگ کره‌جنوبی (کی‌لیگ) در دیدار رفت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورده بود؛ اما در دیدار برگشت و با حمایت تماشاگران خودی موفق شد سررزو اوزاکا را با شکست تحقیرآمیزی بدرقه کند و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۹ بر ۵ پیروز این جدال شود.&nbsp;<br>بدون شک در این دیدار دونگ گوک لی مهاجم با تجربه و ۳۲ ساله کره‌ای‌ها بهترین بازیکن میدان بود و به تنهایی موفق شد ۴ گل را در دقایق ۴۹، ۵۶، ۶۵ و ۹۰ درون دروازه ژاپنی‌ها جای دهد، انینهو ۳۱ و هوان چو ۷۷ دیگر گلزنان چونبوک بودند در حالی که تک گل سرزو اوزاکا توسط کوماتسو در دقیقه ۷۲ به ثمر رسید.<br>&nbsp;دو تیم دیگر نیمه نهایی از بین دو بازی السد ـ سپاهان و ذوب آهن ـ سامسونگ مشخص می شوند. کره ای ها در حال حاضر تنها یک نماینده در نیمه نهایی دارند و احتمال حذف آخرین تیمشان هم هست. السد هم با توجه به برد انضباطی مقابل سپاهان شانس زیادی برای صعود دارد اما سپاهانی ها قصد دارند در قطر معجزه کنند.</span> text/html 2011-09-28T02:45:20+01:00 fsd.mihanblog.com FSD خداحافظی مجیدی از تیم ملی توسط کی روش پذیرفته شد http://fsd.mihanblog.com/post/5979 <p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2"><font face="Tahoma">به دنبال خداحافظی فرهاد مجیدی از تیم ملی فوتبال ایران، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی با انتشار بیانیه‌ای موافقت خود را با تصمیم مجیدی اعلام کرد.</font></font></p><font face="tahoma" color="#000" size="2"><font face="Tahoma"><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><br>&nbsp;در این بیانیه که توسط خسرو والی‌زاده مدیر رسانه‌ای تیم ملی در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده آمده است:</p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;" به رغم اینکه من همچنان معتقدم فرهاد مجیدی درحال حاضر همچنان می تواند در سطح تیم ملی فوتبال ایران بازی کند، اما ضمن احترام به تصمیم شخصی ایشان مبنی بر کناره گیری از فوتبال بین المللی، آن را می پذیرم."</p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;" برای من و کادر فنی تیم ملی باعث خرسندی بود که با او به عنوان یک بازیکن حرفه ای خوب کار کنیم. ما برای فرهاد مجیدی در ادامه دوران بازیگریش در سطح باشگاهی آرزوی موفقیت می کنیم."</p></font></font> text/html 2011-09-16T09:51:09+01:00 fsd.mihanblog.com FSD به نحوه دست دادن بیشتر توجه کنیم ... http://fsd.mihanblog.com/post/5977 <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 21px; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 26px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">به نحوه دست دادن بیشتر توجه کنیم ...</span> <div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 21px; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 26px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><br></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 21px; color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; line-height: 26px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(69, 69, 69); font-weight: normal; line-height: 16px; font-size: 13px; "><b style="line-height: 1.22em; "><font color="#7D5500" style="line-height: 1.22em; ">حتماً از تاثیر اولین برخورد در طرف مقابل آگاه هستید. فکر می کنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان می دهد کـه چـه نـوع آدمـی هسـتـیـد چیـسـت؟ بــله، نـحوه دســت دادنتــان ... پس سـعی کنـیـد همیشه سفت و محکم و اما مهربانانه دست بدهید، این باعث میشـود کـه در اولین برخورد روی فرد مقابل تاثیر خوبی بگذارید. آنچه در این ایمیل تقدیم شما دوستان خوب&nbsp;</font></b><font color="#7D5500" style="line-height: 1.22em; "><img border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.22em; "></font><font size="2" style="line-height: 1.22em; "><a rel="nofollow" class="yiv1339553795title3" target="_blank" href="http://persian-star.info/" style="text-decoration: none; color: rgb(30, 102, 174); outline-style: none; outline-width: initial; outline-color: initial; line-height: 1.22em; font-family: Tahoma; font-weight: 700; "><font color="#7D5500" style="line-height: 1.22em; ">پرشین استار</font></a><font color="#7D5500" style="line-height: 1.22em; "><span lang="fa" style="line-height: 1.22em; ">&nbsp;</span></font></font><b style="line-height: 1.22em; "><font color="#7D5500" style="line-height: 1.22em; ">می شود بعد از بررسی و دقــت زیاد روی این موضوع حاصل شده بطوریکه دست دادن را به پنج گروه تقسیم بندی کردیم که هر کدام نشاندهنده ی نوعی شخصیت است که امید است مورد استفاده قرار گیرد.</font></b></span></span></div>